Bezkontaktní půjčka - unikátní služba, která neztrácí váš osobní čas
252 252 731 Po – Pá: 8:00 – 20:00
So – Ne: 9:00 – 17:00

Pracovní doba:

Po – Pá: 8:00 – 20:00
So – Ne: 9:00 – 17:00
 

Informace a dokumenty, které se vám mohou hodit při využívání našich služeb:

Kontaktní údaje poskytovatele

Poskytovatel: LeaderFin s.r.o.
IČO: 04440170
Sídlo: Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1
Kontaktní telefon: 252 252 731
E-mailová adresa: [email protected]
Adresa internetových stránek: www.pujckabezvolani.cz

Údaje o registraci poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, a je zapsán v registru poskytovatelů spotřebitelských úvěrů vedeném Českou národní bankou, který je dostupný na www.cnb.cz.

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

Mechanismus vyřizování stížností a reklamací klientů je stanoven reklamačním řádem společnosti LeaderFin s.r.o.. Reklamační formulář ke stažení zde.

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

V případě sporů souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru se klient může obrátit také na finančního arbitra (Finanční arbitr České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1). Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, a taktéž na webových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

Údaje o orgánu dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

O spotřebitelský úvěr lze zažádat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.pujckabezvolani.cz
Veškerá právní jednání uskutečňovaná mezi společností LeaderFin s.r.o. a klientem při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru na webových stránkách www.pujckabezvolani.cz jsou realizována písemnou formou v elektronické podobě, prostřednictvím systematizovaného postupu v elektronickém systému společnosti LeaderFin s.r.o.

Žadatel o poskytnutí spotřebitelského úvěru musí splňovat následující požadavky:

 • je fyzická osoba ve věku minimálně 18 (osmnáct) let s trvalým pobytem v České republice a s pravidelným příjmem;
 • má aktivní účet vedený u banky v České republice;
 • je zcela (neomezeně) svéprávný, a současně není pod vlivem narkotik, alkoholu, psychotropních nebo toxických látek a plně chápe obsah svého právního jednání a jeho právní následky;
 • veškeré údaje poskytnuté žadatelem jsou správné a úplné, a neexistují takové závazky, které by měly mít negativní vliv na jeho/její platební schopnost.

Přehled požadovaných informací pro posouzení úvěruschopnosti spotřebitele k získání úvěru:

 • zdroj příjmů spotřebitele, vč. povolání a pracovní pozice;
 • o výši čistého měsíčního příjmu spotřebitele;
 • týkající se pravidelných výdajů spotřebitele;
 • finanční závazky spotřebitele;
 • o rodinném stavu spotřebitele, počtu vyživovaných osob;
 • o exekucích vedených proti spotřebiteli, soudních řízeních, v nichž spotřebitel figuruje jako žalovaný, popř. o insolvenčním řízení zahájeném proti spotřebiteli.

Je-li žádost o spotřebitelský úvěr schválena, společnost LeaderFin s.r.o. vyplatí žadateli sjednanou částku na žadatelem určený bankovní účet vedený u banky v České republice.

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Společnost LeaderFin s.r.o., její zaměstnanci ani samostatní zprostředkovatelé neposkytují klientům společnosti rady ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Základní informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném společností LeaderFin s.r.o. prostřednictvím webových stránek www.pujckabezvolani.cz

Účel použití spotřebitelského úvěru:

 • jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru tak není omezeno.

Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru:

 • zajištění úvěru není požadováno.

Doba trvání spotřebitelského úvěru:

 • společnost LeaderFin s.r.o. prostřednictvím webových stránek www.pujckaplus.cz poskytuje spotřebitelský úvěr na dobu 10 až 30 dnů.

Zápůjční úroková sazba:

 • spotřebitelský úvěr se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Tato úroková sazba se v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a RPSN při řádném splacení:

 • Celková výše spotřebitelského úvěru 1000 Kč; Doba trvání 30 dní; Poplatek za poskytnutí úvěru 360 Kč; Roční úroková sazba 36,5 %; RPSN 5395,56 %; Celková částka splatná spotřebitelem 1390 Kč.

Další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit:

 • v celkových nákladech spotřebitelského úvěru jsou zahrnuty všechny náklady, které klient musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit. Při řádném splnění povinností klienta ze smlouvy o spotřebitelském úvěru se na klienta nevztahují žádné další náklady související se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek:

 • spotřebitelský úvěr je splácen jednorázově na konci sjednané doby trvání spotřebitelského úvěru.

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru:

 • klient je oprávněn poskytnutý spotřebitelský úvěr vždy zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má klient právo na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení úvěru. Při předčasném splacení spotřebitelského úvěru je klient povinen písemně oznámit, alespoň 5 dnů předem, společnost LeaderFin s.r.o. o svém záměru předčasně splatit poskytnutý úvěr, a zaplatit společnosti LeaderFin s.r.o. úrok a jiné poplatky s tímto úvěrem spojené ve výši, na kterou by společnosti LeaderFin s.r.o. vznikl nárok, a to za období ode dne, kdy byl úvěr poskytnut dle smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina úvěru připsána na účet společnosti LeaderFin s.r.o.. Společnost LeaderFin s.r.o. má také právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru. Klient je povinen písemně informovat společnost LeaderFin s.r.o. o svém záměru předčasně splatit poskytnutý úvěr.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru:

 • v případě prodlení klienta s plněním jeho peněžitých závazků ze smlouvy o spotřebitelském úvěru je společnost LeaderFin s.r.o. oprávněna vůči klientovi uplatňovat tyto nároky: a) zákonný úrok z prodlení ve výši reposazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, b) smluvní pokutu ve výši 0,1% denně za každý den prodlení, která nepřesáhne součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč, c) účelně vynaložené náklady vzniklé společnosti LeaderFin s.r.o. v souvislosti s prodlením klienta a to 50 Kč za každou odeslanou upomínku prostřednictvím SMS zprávy, 30 Kč za odeslanou upomínku prostřednictvím e-mailu, 500 Kč za odeslanou písemnou výzvu k úhradě dluhu na uvedenou adresu trvalého/skutečného pobytu klienta. V případě prodlení s jakoukoliv splátkou úvěru delší než 14 dní je klient povinen uhradit společnosti LeaderFin s.r.o. jednorázový poplatek za administraci prodlení ve výši 700 Kč. Poplatek za administraci prodlení zahrnuje zejména náklady společnosti LeaderFin s.r.o. na zpracování dlužné pohledávky a to mzdové náklady, kancelářské potřeby a zabezpečení softwarového a hardwarového vybavení pro účely administraci prodlení.

Formulář o vyčíslení pro předčasné splacení úvěru

Formulář o vyčíslení pro předčasné splacení úvěru ke stažení zde.

Formulář pro odstoupení od Smlouvy o úvěru

Formulář pro odstoupení od Smlouvy o úvěru ke stažení zde.

Výše půjčky
(od 2. půjcky)
1,000
15,000
10 dní
dní
30 dní

Opakovanou půjčku až do 30 000 Kč můžete zažádat ve svém Profilu

Výše půjčky
0
Úrok (36,5% p.a.)
0 0
Poplatek
0 0
Celkem splatíte
0 0
RPSN
0 %
Den splatnosti
22/11/2023
Předsmluvní formulář Reprezentativní příklad